Nya stadgar från 1/3 2015

bildad vid släktmöte på Waldemarsudde den 15 september 1951, antagna vid konstituerande släktmöte därstädes den 9 juni 1952, med ändringar antagna vid två på varandra följande ordinarie släktmöten den 23 september 1967 och den 25 april 1970. Stadgarna omarbetades 1982-1985 och antogs vid ordinarie släktmöte i Stockholm den 4 maj 1985 och senare 21 april 2012. De omarbetades ånyo inför årsmötet 2015 och antogs vid ordinarie släktmöte i Täby den 1 mars 2015.


§1 Ändamål

Föreningen har till ändamål:

att hedra minnet av gångna generationer,
att verka för sammanhållningen inom släkten,
att tillvarataga gemensamma intressen, att föra ett fullständigt släktregister,
att arbeta för och stimulera till efterforskningar om släktens historia, att sprida kunskap om släkten och dess historia,
att förvalta donationer, skänkta föremål och dokument.


§2 Medlemsskap

Rätt till medlemskap har varje ättling till Johan och Henrica Bergman Olson, ättling till ett syskon till Johan eller Henrica Bergman Olson, eller med ättling ingift person eller den som lever med ättling i och med äktenskap jämställt förhållande. Medlem kan man bli från det år man fyller 18 år och betalar gällande medlemsavgift. Annan person må vinna inträde i föreningen då särskilda skäl föreligger. Styrelsen beslutar om sådant medlemskap.


§3 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan utses den som utfört betydande insatser för släktens historia. Styrelsen föreslår hedersmedlem för Släktmötet.


§4 Medlemsavgift

Årsavgiften fastställs av ordinarie eller extra släktmöte för nästkommande period. Ständigt medlemskap är möjligt mot en engångsavgift som fastställs av ordinarie släktmöte. Ständig medlem betalar därefter inte årsavgift. Hedersmedlem befrias från årsavgifter. Inbetalning av årsavgift skall aktualiseras under årets första kvartal.


§5 Släktfond

Ständiga medlemmars avgifter och pengar som kan inflyta genom gåvor och donationer förvaltas i en fond benämnd ”JOHAN BERGMAN OLSONS ÄTTLINGARS SLÄKTFOND”. Av fondens avkastning får 80% användas av styrelsen för föreningens löpande utgifter. Fonderade medel kan av ordinarie eller extra släktmöte ställas till styrelsens förfogande efter särskilt beslut.


§6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter omhändertas av en styrelse bestående av ordförande samt minst fem andra ledamöter och högst tre suppleanter, samtliga valda på ordinarie släktmöte för tiden fram till nästkommande ordinarie släktmöte. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör, samt fördelar övriga nödvändiga uppgifter inom sig. Utöver avkastning från ”JOHAN BERGMAN OLSONS ÄTTLINGARS SLÄKTFOND” får styrelsen för föreningens verksamhet förfoga över influtna årsavgifter och andra eventuella inkomster av verksamheten.

Det åligger styrelsen särskilt:

att svara för förandet av släktregister,
att försöka göra det åtkomligt för medlemmarna inom ramen för gällande personuppgiftslagstiftning,
att förvalta och ansvara för föreningens penningmedel, arkiv och övrig agendum.

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden och två andra ledamöter är närvarande samt ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Suppleanter kallas till styrelsesammanträden. De äger vid förfall av ordinarie ledamot rösträtt efter den ordning de blivit valda till suppleanter. Grenrepresentant, utsedd av respektive gren, kallas till styrelsemöten utan att äga rösträtt. Om icke någon styrelseledamot sätter sig däremot, må beslut fattas genom skriftlig votering angående förslag som tillställts ledamöterna. Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligen med föredragningslista minst två veckor i förväg. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Det åligger ordföranden att kalla till styrelsemöte då minst 2/3 av styrelsen påkallar det. Styrelsen skall arbeta aktivt för att värva nya medlemmar. Korrespondens får ske till fränder som ej avsagt sig kontakt med föreningen.


§7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av ordförande samt någon av styrelsens övriga ledamöter, två i förening. För föreningens firma i post och bank tecknar ordförande och kassör, två i förening. Kassören äger att ensamt teckna firma för föreningens konto för löpande utgifter.


§8 Ordförande

Det åligger ordföranden att representera föreningen och i övrigt vaka över styrelsens fullgörande av dess åliggande.


§9 Sekreterare

Det åligger sekreteraren att föra styrelsens protokoll samt i övrigt biträda ordföranden. Protokollsutskick bör ske inom två veckor från senaste styrelsemöte


§10 Kassören

Det åligger kassören:

att uppbära årsavgifter
att verkställa av styrelsen beslutade utbetalningar
att föra räkenskaperna
att inför styrelsen föredra ärenden rörande placering av föreningen tillhöriga medel.

Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall före den 1 mars fö1jande år jämte styrelsens protokoll avlämnas till revisorerna, vilka före den 15 april till ordföranden skall avge revisionsberättelse jämte nyss nämnda räkenskaper och protokoll.


§11 Släktmöte

Ordinarie släktmöte hålls vart tredje år, där icke omständigheterna föranleder till annat, på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse till släktmöte utsändes skriftligen till varje medlem eller medlemsfamilj senast två månader före mötet. Vid släktmötet äger varje medlem en röst. Frånvarande röstberättigad medlem må genom fullmakt överlåta sin röst på närvarande medlem; dock må ingen utöva rösträtt med mer än sammanlagt två röster. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden företräder. Beträffande röstning om föreningens upplösande är särskilt stadgat i § 14.

Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare vid mötet.
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera släktmötesprotokollet.
 5. Justering av röstlängd om sådan upprättats.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för tiden sedan föregående släktmöte.
 7. Föredragning av kassörens räkenskaper för tiden sedan föregående släktmöte samt avgiven revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Faststallände av årsavgiften, avgift för ständigt medlemskap samt eventuella avsättningar till fonder
 10. Övriga frågor som av styrelsen hänskjutits till släktmötet och/eller som av medlem senast fyra veckor före släktmöte skriftligen anmälts till ordföranden. Över medlemsförslag skall styrelsens yttrande föreligga.
 11. Val av styrelseordförande.
 12. Val av minst fem ordinarie styrelseledamöter, varvid representation av så många släktgrenar som möjligt bör eftersträvas.
 13. Val av högst tre styrelsesuppleanter.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 15. Eventuellt förslag till hedersledamot.
 16. Övriga frågor. (Inga för föreningen bindande beslut som innefattar större utgifter får fattas under denna föredragningspunkt.)
 17. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.

§12 Extra släktmöte

Extra släktmöte sammankallas då styrelsen eller revisorerna anser detta nödvändigt eller då minst 1/5 av föreningens medlemmar skriftligen påkallar detta. Kallelse till extra släktmöte utsänds skriftligen till varje medlem senast fyra veckor före mötet.


§13 Stadgeändring

För stadgeändring fordras beslut på ordinarie eller extra släktmöte med 2/3 majoritet av de röstande. Vid extra släktmöte måste minst 1/5 av de röstberättigade i föreningen närvara för att stadgeändring kall kunna beslutas om. I kallelse till släktmöte och extra släktmöte där förslag till stadgeändring föreligger skall denna punkt särskilt angivas. Förslaget skall bifogas.


§14 Upplösande

För föreningens upplösande fordras att samstämmande beslut fattas vid två på varandra följande, med minst ett års mellanrum hållna släktmöten, varav det ena skall vara ordinarie. De samstämmande besluten skall vara med minst 3/4 majoritet av de röstande vid båda mötena. Medlem, som ar förhindrad att närvara vid släktmötet, där förslag om upplösning skall behandlas, äger – att om fullmakt ej utfärdats för röstning i detta ärende – skriftligen till föreningens eller mötets ordförande avge sin röst. Efter det första mötets beslut rörande föreningens upplösande åligger det styrelsen att samråda med Stockholms Stadsarkiv rörande förvaring av föreningens protokoll och övriga handlingar. Vid föreningens upplösande tillfaller dess eventuella tillgångar den institution det ändamål som släktmötet beslutar om.

Äldre stadgar, antagna 21/4 2012 och ersatta av stadgar beslutade 1/3 2015

bildad vid släktmöte på Waldemarsudde den 15 september 1951, antagna vid konstituerande släktmöte därstädes den 9 juni 1952, med ändringar antagna vid två på varandra följande ordinarie släktmöten den 23 september 1967 och den 25 april 1970. Stadgarna omarbetades 1982-1985 och antogs vid ordinarie släktmöte i Stockholm den 4 maj 1985. De omarbetades ånyo inför årsmötet 2012 och antogs vid ordinarie släktmöte i Täby den 21 april 2012.


§1 Ändamål

Föreningen har till ändamål:

att hedra minnet av gångna generationer,
att verka för sammanhållningen inom släkten,
att tillvarataga gemensamma intressen, att föra ett fullständigt släktregister,
att arbeta för och stimulera till efterforskningar om släktens historia, att sprida kunskap om släkten och dess historia,
att förvalta donationer, skänkta föremål och dokument.


§2 Medlemsskap

Rätt till medlemskap had varje ättling till Johan och Henrica Bergman Olson eller med ättling ingift person eller den som lever med ättling i och med äktenskap jämställt förhållande. Medlem kan man bli från det år man fyller 18 år och betalar gällande medlemsavgift. Annan person må vinna inträde i föreningen då särskilda skäl föreligger. Styrelsen beslutar om sådant medlemskap.


§3 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan utses den som utfört betydande insatser för släktens historia. Styrelsen föreslår hedersmedlem för Släktmötet.


§4 Medlemsavgift

Årsavgiften fastställs av ordinarie släktmöte för nästkommande period. Ständigt medlemskap är möjligt mot en engångsavgift som fastställs av ordinarie släktmöte. Ständig medlem betalar därefter inte årsavgift. Hedersmedlem befrias från årsavgifter. Inbetalning av årsavgift skall aktualiseras under årets första kvartal.


§5 Släktfond

Ständiga medlemmars avgifter och pengar som kan inflyta genom gåvor och donationer förvaltas i en fond benämnd ”JOHAN BERGMAN OLSONS ÄTTLINGARS SLÄKTFOND”. Av fondens avkastning får 80% användas av styrelsen för föreningens löpande utgifter. Fonderade medel kan av ordinarie släktmöte ställas till styrelsens förfogande efter särskilt beslut.


§6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter omhändertas av en styrelse bestående av ordförande samt minst fem andra ledamöter och högst tre suppleanter, samtliga valda på ordinarie släktmöte för tiden fram till nästkommande ordinarie släktmöte. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör, samt fördelar övriga nödvändiga uppgifter inom sig. Utöver avkastning från ”JOHAN BERGMAN OLSONS ÄTTLINGARS SLÄKTFOND” får styrelsen för föreningens verksamhet förfoga över influtna årsavgifter och andra eventuella inkomster av verksamheten.

Det åligger styrelsen särskilt:

att svara för förandet av släktregister,
att försöka göra det åtkomligt för medlemmarna inom ramen för gällande personuppgiftslagstiftning,
att förvalta och ansvara för föreningens penningmedel, arkiv och övrig agendum.

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden och två andra ledamöter är närvarande samt ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Suppleanter kallas till styrelsesammanträden. De äger vid förfall av ordinarie ledamot rösträtt efter den ordning de blivit valda till suppleanter. Grenrepresentant, utsedd av respektive gren, kallas till styrelsemöten utan att äga rösträtt. Om icke någon styrelseledamot sätter sig däremot, må beslut fattas genom skriftlig votering angående förslag som tillställts ledamöterna. Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligen med föredragningslista minst två veckor i förväg. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Det åligger ordföranden att kalla till styrelsemöte då minst 2/3 av styrelsen påkallar det. Styrelsen skall arbeta aktivt för att värva nya medlemmar. Korrespondens får ske till fränder som ej avsagt sig kontakt med föreningen.


§7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av ordförande samt någon av styrelsens övriga ledamöter, två i förening. För föreningens firma i post och bank tecknar ordförande och kassör, två i förening. Kassören äger att ensamt teckna firma för föreningens konto för löpande utgifter.


§8 Ordförande

Det åligger ordföranden att representera föreningen och i övrigt vaka över styrelsens fullgörande av dess åliggande.


§9 Sekreterare

Det åligger sekreteraren att föra styrelsens protokoll samt i övrigt biträda ordföranden. Protokollsutskick bör ske inom två veckor från senaste styrelsemöte


§10 Kassören

Det åligger kassören:

att uppbära årsavgifter
att verkställa av styrelsen beslutade utbetalningar
att föra räkenskaperna
att inför styrelsen föredra ärenden rörande placering av föreningen tillhöriga medel.

Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall före den 1 mars fö1jande år jämte styrelsens protokoll avlämnas till revisorerna, vilka före den 15 april till ordföranden skall avge revisionsberättelse jämte nyss nämnda räkenskaper och protokoll.


§11 Släktmöte

Ordinarie släktmöte hålls vart tredje år, där icke omständigheterna föranleder till annat, på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse till släktmöte utsändes skriftligen till varje medlem eller medlemsfamilj senast två månader före mötet. Vid släktmötet äger varje medlem en röst. Frånvarande röstberättigad medlem må genom fullmakt överlåta sin röst på närvarande medlem; dock må ingen utöva rösträtt med mer än sammanlagt två röster. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden företräder. Beträffande röstning om föreningens upplösande är särskilt stadgat i § 14.

Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare vid mötet.
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera släktmötesprotokollet.
 5. Justering av röstlängd om sådan upprättats.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för tiden sedan föregående släktmöte.
 7. Föredragning av kassörens räkenskaper för tiden sedan föregående släktmöte samt avgiven revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Faststallände av årsavgiften, avgift för ständigt medlemskap samt eventuella avsättningar till fonder
 10. Övriga frågor som av styrelsen hänskjutits till släktmötet och/eller som av medlem senast fyra veckor före släktmöte skriftligen anmälts till ordföranden. Över medlemsförslag skall styrelsens yttrande föreligga.
 11. Val av styrelseordförande.
 12. Val av minst fem ordinarie styrelseledamöter, varvid representation av så många släktgrenar som möjligt bör eftersträvas.
 13. Val av högst tre styrelsesuppleanter.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 15. Eventuellt förslag till hedersledamot.
 16. Övriga frågor. (Inga för föreningen bindande beslut som innefattar större utgifter får fattas under denna föredragningspunkt.)
 17. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.

§12 Extra släktmöte

Extra släktmöte sammankallas då styrelsen eller revisorerna anser detta nödvändigt eller då minst 1/5 av föreningens medlemmar skriftligen påkallar detta. Kallelse till extra släktmöte utsänds skriftligen till varje medlem senast fyra veckor före mötet.


§13 Stadgeändring

För stadgeändring fordras beslut på ordinarie släktmöte med 2/3 majoritet av de röstande. I kallelse till släktmöte och extra släktmöte där förslag till stadgeändring föreligger skall denna punkt särskilt angivas. Förslaget skall bifogas.


§14 Upplösande

För föreningens upplösande fordras att samstämmande beslut fattas vid två på varandra följande, med minst ett års mellanrum hållna släktmöten, varav det ena skall vara ordinarie. De samstämmande besluten skall vara med minst 3/4 majoritet av de röstande vid båda mötena. Medlem, som ar förhindrad att närvara vid släktmötet, där förslag om upplösning skall behandlas, äger – att om fullmakt ej utfärdats för röstning i detta ärende – skriftligen till föreningens eller mötets ordförande avge sin röst. Efter det första mötets beslut rörande föreningens upplösande åligger det styrelsen att samråda med Stockholms Stadsarkiv rörande förvaring av föreningens protokoll och övriga handlingar. Vid föreningens upplösande tillfaller dess eventuella tillgångar den institution det ändamål som släktmötet beslutar om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *