Äldre stadgar (gällande fram t.o.m. årsmötet 2012)

bildad vid släktmöte på Waldemarsudde den 15 september 1951, antagna vid konstituerande släktmöte därstädes den 9 juni 1952, med ändringar antagna vid två på varandra följande ordinarie släktmöten den 23 september 1967 och den 25 april 1970. Stadgarna omarbetades 1982-1985 och antogs vid ordinarie släktmöte i Stockholm den 4 maj 1985.


§1 Ändamål

Föreningen har till ändamål:
att hedra minnet av gångna generationer,
att verka för sammanhållningen inom släkten,
att tillvarataga gemensamma intressen,
att föra ett fullständigt och korrekt släktregister,
att utföra efterforskningar i släktens historia.


§2 Medlemsskap

Medlem i föreningen är varje ättling till Johan och Henrica Bergman Olson eller med ättling ingift person. Annan person må vinna inträde i föreningen då särskilda skäl föreligger. Styrelsen beslutar om sådant medlemskap.


§3 Medlemsavgift

Årsavgiften fastställs av ordinarie släktmöte för nästkommande period. årsavgiften betalas från och med 18 år. Engångsavgift s.k. ständig medlemsavgift, fastställs av ordinarie släktmöte. Engångsavgiften befriar medlemmen personligen från vidare årsavgifter. Hedersmedlem befrias från årsavgift under sin livstid.


§4 Släktfond

Ständiga medlemmars avgifter och vad som kan inflyta genom testamentariska donationer och dylikt avsätts till en fond benämnd ”JOHAN BERGMAN OLSONS ÄTTLINGARS SLÄKTFOND”. Av fondens avkastning skall 20% tillföras fonden. Avkastningen i övrigt får användas för föreningens utgifter. Fonderade medel kan av ordinarie släktmöte ställas till styrelsens förfogande efter särskilt beslut.


§5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter omhändertas av en styrelse bestående av ordförande samt minst fem andra ledamöter och högst tre suppleanter, samtliga valda på ordinarie släktmöte för tiden fram till nästkommande ordinarie släktmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, arkivarie och klubbmästare. Styrelsen äger disponera erforderligt belopp av föreningens medel till nödvändiga omkostnader för dess verksamhet.

Det åligger styrelsen särskilt:
att svara för förandet av släktregister,
att förvalta och ansvara för föreningens penningmedel, arkiv och övrig egendom.

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden och två andra ledamöter är närvarande samt ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Suppleanter kallas till styrelsesammanträden. De äger vid förfall av ordinarie ledamot rösträtt efter den ordning de blivit valda till suppleanter. Om icke någon styrelseledamot sätter sig däremot, må beslut fattas genom skriftlig votering angående förslag som tillställts ledamöterna. Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligen minst två veckor i förväg. Därvid skall i korthet angivas de ärenden som skall behandlas. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Det åligger ordföranden att kalla till styrelsemöte då minst 2/3 av styrelsen påkallar det.


§6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt och /eller de personer som eller utom styrelsen, som utses av styrelsen.


§7 Ordförande

Det åligger ordföranden att representera föreningen och i övrigt vaka över styrelsens fullgörande av dess åliggande.


§8 Sekreterare

Det åligger sekreteraren att föra styrelsens protokoll samt i övrigt biträda ordföranden.


§9 Kassören

Det åligger kassören:
att uppbära årsavgifter
att verkställa av styrelsen beslutade utbetalningar
att föra räkenskaperna
att inför styrelsen föredra ärenden rörande placering av föreningen tillhöriga medel.

Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall före den 1 mars fö1jande år jämte styrelsens protokoll avlämnas till revisorerna, vilka före den 15 april till ordföranden skall avge revisionsberättelse jämte nyss nämnda räkenskaper och protokoll. Om anledning föreligger, äger revisorerna påfordra sammankallandet av extra släktmöte.


§10 Släktmöte

Ordinarie släktmöte hålls vart tredje år, där icke omständigheterna föranleder till annat, på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse till släktmöte utsändes per post till varje medlem eller medlemsfamilj senast två månader före mötet. Vid slaktmötet äger varje medlem över 18 ar, som ej resterar för medlemsavgift, en röst. Frånvarande röstberättigad medlem må genom fullmakt överlåta sin röst på närvarande medlem; dock må ingen utöva röstratt med mer an sammanlagt två röster. Beträffande röstning om föreningens upplösande är särskilt stadgat i § 13. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden företräder.

Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare vid mötet.
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera släktmötesprotokollet.
 5. Justering av röstlängd om sådan upprättats.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för tiden sedan föregående släktmöte.
 7. Föredragning av kassörens räkenskaper för tiden sedan föregående släktmöte samt avgiven revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Faststallände av årsavgiften, avgift för ständigt medlemskap samt eventuella avsättningar till fonder
 10. Övriga frågor som av styrelsen hänskjutits till släktmötet och/eller som av medlem senast fyra veckor före släktmöte skriftligen anmälts till ordföranden. Över medlemsförslag skall styrelsens yttrande föreligga.
 11. Val av styrelseordförande.
 12. Val av minst fem ordinarie styrelseledamöter, varvid representation av så många släktgrenar som möjligt bör eftersträvas.
 13. Val av högst tre styrelsesuppleanter.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 15. Eventuellt förslag till hedersledamot.
 16. Övriga frågor. (Inga för föreningen bindande beslut som innefattar större utgifter får fattas under denna föredragningspunkt.)
 17. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.

§11 Extra släktmöte

Extra släktmöte sammankallas då styrelsen eller revisorerna anser detta nödvändigt eller då minst 1/5 av föreningens medlemmar skriftligen påkallar detta. Kallelse till extra släktmöte utsänds med post till varje medlem senast fyra veckor före mötet.


§12 Stadgeändring

För stadgeändring fordras beslut på ordinarie släktmöte med 2/3 majoritet av de röstande. 1 kallelse till släktmöte och extra släktmöte där förslag till stadgeändring föreligger skall denna punkt särskilt angivas. Förslaget skall bifogas.


§13 Upplösande

För föreningens upplösande fordras att samstämmande beslut fattas vid två på varandra följande, med minst ett års mellanrum hållna släktmöten, varav det ena skall vara ordinarie. De samstämmande besluten skall vara med minst 3/4 majoritet av de röstande vid båda mötena. Medlem, som ar förhindrad att närvara vid släktmötet, där förslag om upplösning skall behandlas, äger – att om fullmakt ej utfärdats för röstning i detta ärende – skriftligen till föreningens eller mötets ordförande avge sin röst. Efter det första mötets beslut rörande föreningens upplösande åligger det styrelsen att samråda med Stockholms Stadsarkiv rörande förvaring av föreningens protokoll och övriga handlingar. Vid föreningens upplösande tillfaller dess eventuella tillgångar den institution det ändamål som släktmötet beslutar om.

Det här inlägget postades i Om föreningen och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *