Picknick som blev ett föredrag i Gamla huset

Augusti-picknicken blev kanske mest ett föredrag för 30-40 fränder inom släktföreningen, inomhus i Gamla huset medan det ösregnade utanför fönstret. Agneta Lundström (ordförande för Djurgårdens hembygdsförening) berättade om Rosenvik, där hon växte upp under bl.a. 1950-talet, dotter till Birger Nerman. Hon berättade om personliga upplevelser därifrån och hyresvärden Henrik Alm (vår kände frände med släktnummer 524).

Förhoppningsvis får vi anledning att återkomma här senare med ett lite fylligare inlägg om föredraget i Gamla huset på Waldemarsudde.

Så här såg den tidigare inbjudan ut:

Söndagen den 26 augusti kl. 13.00

Det blir ytterligare en gemensam picknick på Waldemarsudde denna sommar, denna gång i samarbete mellan Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar och Djurgårdens hembygdsförening. Vi träffas nedanför kvarnen på Waldemarsudde kl. 13. Tag med matsäck och kläder efter väderlek!

På programmet:
– De båda föreningarnas resp. styrelser presenterar kort sin verksamhet.
– Att växa upp på Djurgården på 50-talet – Agneta Lundström kåserar från sin uppväxt på Stora Rosenvik. Agneta Lundström är ordförande för Djurgårdens hembygdsförening.

Dessutom: Gamla huset har öppet sista dagen för säsongen den 26 augusti, kl. 12-16.

Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar, bildad 1952, är en släktförening för de tusentals ättlingarna till grosshandlaren Johan Bergman Olson och hans hustru Henrika, som ägde Waldemarsudde på 1800-talet. Föreningen vill bl.a. sprida kunskap i vidare kretsar om den egna släktens innehållsrika historia.

Djurgårdens hembygdsförening bildades 1947 och har till syfte att slå vakt om Djurgårdens natur, kultur, minnen och traditioner till gagn för de boende och de miljoner människor som varje år besöker Norra och Södra Djurgården.

Varmt välkomna önskar styrelsen tillsammans med Djurgårdens hembygdsförening genom ordförande Magnus Cedergren

Publicerat i Aktiviteter | Etiketter , | Lämna en kommentar

Rapport från styrelsemöte 3 juni 2012

Ett styrelsemöte hölls på Waldemarsudde i samband med årets första Waldemarsuddepicknick, den 3 juni 2012.

Ekonomin från årsmötet i april redovisades av kassör och arrangören Hans Frykman, det blev ett visst överskott.

En insamling av arkivmaterial i släkten har inletts och kommer att pågå under de närmaste åren – för de fränder som vill donera sina historiska släkthandlingar till föreningen. Ambitionen är att digitalisera mycket material, samt att kunna utöka de s.k. Bergman-Olson-Almska samlingarna, dvs. föreningens arkiv som finns på Stockholms stadsarkiv.

Föreningens medlemsregister sköts av kassören, och frågor om medlemskap och medlemsavgifter ställs direkt till honom. Mailadressen finns på hemsidan.

Släktregistret omfattar alla fränder oavsett medlemskap i föreningen. Det har byggts upp under den förra mandatperioden av dåvarande registratorn Hedvig Nordlund (baserat på tidigare arbeten av bl.a. Stephan Bergman-Paul) i programmet ”Holger”. Det har nu flyttats över till den fria internettjänsten GeneaNet, med fördelen att flera styrelsemedlemmar/grenrepresentanter kan ändra i samma databas direkt över internet. I släktregistret lagras också mailadresser. Mailadresser önskar styrelsen att ständigt få nya, även till icke-medlemmar. Här ligger ansvaret på respektive släktgren, och via sin grenrepresentant (som f.n. utgörs av styrelsemedlemmar). F.n. består släktregistret av över 1300 personer, och det växer förvånansvärt snabbt i takt med att vi får in uppgifter om nyfödda ättlingar till Johan Bergman Olson.

Till vice ordförande för föreningen utsåg styrelsen Eva Sendel.

Ordförande och vice ordförande planerar ett möte med Karin Sidén, ny intendent för Waldemarsudde.

Styrelsen genom ordförande
Magnus Cedergren

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Varvens barn

I Djurgårdskyrkan visas en lite utställning som relaterar till historien runt Johan Bergman-Olson. Den handlar om barnen till varvsarbetarna på Djurgårdsvarvet. Kanske bodde barnen i Djurgårdsstaden. Varvet låg ungefär där Gröna lund ligger idag.

Reklam för utställningen

Utställningen verkar ha öppet tis-sön 12-15. Notera att redaktören inte själv besökt utställningen, utan endast fastnat för den historiska anknytningen.

Publicerat i Aktiviteter | Etiketter | Lämna en kommentar

Waldemarsuddedagen 3 juni kl. 13

Söndagen den 3 juni blir årets Waldemarsuddedag med en picknick nedanför kvarnen kl. 13. Tag med matsäck och kläder efter väderlek!

Efter förfrågan till styrelsen:
För den som vill så försöker vi genomföra dagen enl. plan, trots det ständiga regnandet – delar av styrelsen kommer att vara där! Om vi har tur, så blir det uppehåll… Förhoppningsvis går det att i värsta fall söka tak, bl.a. i Gamla huset som ju nu åter är öppet. (Förtäring därinne lär dock inte vara tillåtet!) Vår förhoppning är ju också att e.ö. träffa Karin Sidén, som är ny intendent på Waldemarsudde.

Vi träffas enl. plan kl. 13 nedanför kvarnen.

På agendan:
13.00 Den nya styrelsen vill gärna presentera sig och diskutera lite om föreningens verksamhet framöver: frändeträffar, arkivet, släkthistorien på Waldemarsudde, … Vad tycker du att föreningen borde göra?
– Picknick –
13.50 Prins Eugens Waldemarsuddes nya intendent Karin Sidén presenterar sig och berättar kortfattat om vad som händer på museet just nu
14.00 För den som vill: Rundvandring i parken om Bergmans och 1800-talets Waldemarsudde: om bl.a. vraket, mordet, den stora branden, grosshandlarens jordbruk resp. hans dagliga bad långt in i oktober. Ciceron: Magnus Cedergren

Dessutom: Gamla huset är återigen öppet för allmänheten kl. 12-16
(tisdag – söndag med start den 26 maj)

Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar, www.bergmanolson.se
Styrelsen genom Magnus Cedergren, ordförande

Publicerat i Aktiviteter, Övrigt | Etiketter | Lämna en kommentar

Prel. rapport från frändemötet 21 april

Uppdaterat: Några få medlemmar upplevde allvarliga magbesvär efter årsmötet. Om någon hade problem, är styrelsen tacksam att få veta det. Frågan är om besvären kan kopplas till den mat som serverades, eller om besvären möjligen kanske har annan grund.

Släktmötet genomfördes med trevlig stämning den 21 april på Gästgivaregränd i Täby, i regi av den avgående styrelsen och i samarbete med engagerade medlemmar.

Beslut togs bl.a. om att höja medlemsavgiften från 1 januari 2013 till 125 kr/år resp. 1250 kr för ständigt medlemskap. En ny styrelse valdes, där några styrelseledamöter fortsätter från de gamla styrelsen, och med flera nyvalda ledamöter. Till ny ordförande valdes Magnus Cedergren.

De avgående ordföranden Fredrik Nordlund avtackades vid mötet.

Mer information kommer snarast.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Rapport från styrelsemöte nr 155 den 5 maj 2012

Styrelsen konstituerade sig och till kassör utsågs Robert Bergman och till sekreterare Hans Frykman. Styrelsen kommer senare att utse en vice ordförande bland ledamöterna.

Waldemarsuddedagen bestämdes slutgiltigt till den 3 juni kl. 13 nedanför kvarnen. Program kommer i en särskild inbjudan.

Styrelsen diskuterade också Gamla huset och Bergman-Olson-rummet som varit stängt de senaste åren. Vi kunde med glädje konstatera att Waldemarsudde nu kommer att ha Gamla huset öppet tisdag-söndag under sommaren. Senare har också bestämts att ordförande och sekreterare kommer att träffa den nya intendenten i samband med Waldemarsuddedagen.

Ekonomi. Föreningen har ett bankfack där en viss del av föreningens dokumentation förvaras tillsammans med några arkivalier. Styrelsen bestämde att fullfölja ett beslut från den äldre styrelsen att avveckla bankfacket.

Styrelsen diskuterade grenrepresentanternas roll framöver, om att bl.a. bidra med data om resp. släktgren till släktregistret. Vi enades om att det tillsv. är bra med grenrepresentanter bland styrelseledamöterna, men att vi väldigt gärna också vill möta och stödja ett engagemang även hos andra medlemmar och ättlingar. Styrelseledamoten Eva Sendel blir grenrepresentant för släktgren nr 5 (Henrika Alm-grenen).

Styrelsen diskuterade Olof-grenens och Karin-grenens formella ställning i släktföreningen (Olof Bergman Olson resp. Karin Stenström var syskon till Johan Bergman Olson). Vi var överens om att på lite sikt verka för en stadgeförändring, som sannolikt kommer att bli nödvändig om ättlingar till Olof och Karin även i framtiden skall kunna betraktas som fullvärdiga medlemmar.

Eva Sendel undersöker möjligheterna att använda Facebook som kommunikationskanal för föreningen, som komplement till dagens viktigaste kommunikationskanaler: email och webbplatsen.

Ordf. berättade om sin ambition att för föreningens räkning arbeta med att samla ihop arkivmaterial, för att komplettera föreningens arkiv på stadsarkivet. Styrelsen beslutade att löpande kunna finansiera omkostnader för utrustning i samband med arkiveringen (främst arkivlådor och aktomslag).

Styrelsen har som ambition att ordna någon ytterligare aktivitet till hösten.

Styrelsen diskuterade också hur medlemsregister och släktregistren skall skötas framöver. Här kommer det behövs hjälp från medlemmar och grenrepresentanter för att hålla registren uppdaterade med bl.a. mailadresser. Det tillkommer också ständigt nya ättlingar, och dagens register är ännu inte heller fullständigt och korrekt. Delar av släktregistret finns numera tillgängligt direkt via hemsidan publikt på internet. Där finns dock inte nu levande personer i klartext (av legala skäl och av integritetsskäl), utan styrelsen kommer senare att distribuera registret elektroniskt till medlemmarna i någon form.

Nästa styrelsemöte sker i samband med Waldemarsuddedagen 3 juni.

Magnus Cedergren och Robert Bergman (när ordinarie sekreterare fått förhinder i samband med det första styrelsemötet)

Publicerat i Styrelsemöten | Etiketter , | Lämna en kommentar

Släktmöten genom åren

Hur har släktmötena sett ut genom åren? Här kan du titta på inbjudningarna till mötena ända sedan 1946.

Bilderna finns också digitaliserade och upplagda inom projektet ”Historisk skogsexport”.

Publicerat i Släktforskning | Lämna en kommentar

Styrelsen

En ny styrelse valdes vid ordinarie släktmöte den 21 april 2012:

Ordförande Magnus Cedergren (71334/M)
Sekreterare Hans Frykman (7152), omval
Kassör Robert Bergman (11424), omval
Ledamot Lars Reuter (8331), nyval
Ledamot Eva Sendel (511234), nyval
Ledamot Anders Bergman (63322), nyval
Suppleant Ulla-Britta Roos (Olof-grenen), nyval
Suppleant Christina Reuter (8311), nyval

Tidigare styrelse 2009-2012:

Ordförande Fredrik Nordlund (14411)
Vice ordförande Erik Taube (11221)
Sekreterare Hans Frykman (7152)
Kassör Robert Bergman (11424)
Registrator Hedvig Nordlund (14413)
Webb Anna Lindström (63711)
Suppleant Erik Herslow Bergman (63321)

Publicerat i Om föreningen | Etiketter | Lämna en kommentar

Inför Släktmötet

Släktmötet går av stapeln lördagen 21 april 2012, kl 15.00 på Gästgivargränd 3 i Täby. Hittills har 49 fränder anmält sig till middagen och 52 till enbart förhandlingarna.

Dagens agenda:
14.15 är det styrelsemöte.
15 – 17 förhandlingar med “kaffe o bulla” vid ankomsten.
17.30 – efter bensträckare och socialisering – kycklingmeny med vatten/öl samt vin till den som önskar.
Kaffe och tårta som avslutning.

Magnus Cedergren gör en dragning om sitt projekt “Historisk skogsexport från Kalix älvdal” med bilder och tips om hur man kommer åt hans material på hans hemsida.

För de som vill fortsätter festligheterna under kvällen!

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Årsberättelse 2012

Berättelse rörande förvaltningen av Föreningen Johan Bergman Olsons Ättlingar

Styrelsen får härmed stadgeenligt avlämna berättelse över förvaltningen av föreningen avseende tiden 1 januari 2009 till 31 december 2011.

Styrelsen har efter ordinarie släktmöte den 24 januari 2009 på Waldemarsudde haft följande sammansättning:

Ordförande:
Fredrik Nordlund (14411)

Ledamöter:
Robert Bergman (11424), kassör
Hans Frykman (7152), sekr
Anna Lindström (63711), webbansv
Hedvig Nordlund (14413), registrator
Erik Taube (11221), vice ordf

Suppleanter: 
Erik Herslow Bergman (63321)
Kristina Jeorell (63112), senare avböjt

Släktmötet valde till
Revisorer:
Göran Bergman (7144), 
Marie Spinelli Liljedahl (8361)

Revisorssuppleanter:
Christer Holmström (7162), 
Fredrik Em (7133M)

Valkommittén:
Bengt Bergman (11413), sammankallande
Gunilla Nordlund (1441M) Berit Gustafsson (7161)

Vid konstituerande styrelsemöte den 24 januari 2009 på Waldemarsudde utsåg styrelsen till:
Vice ordf: Erik Taube (11221)
Kassör: Robert Bergman (11424)
Registrator: Hedvig Nordlund (14413)
Sekreterare: Hans Frykman (7152)
Webbansv: Anna Lindström (63711)

Ulla-Britt Roos (Olof-grenen, bror till Johan Bergman Olson) har varit adjungerad till styrelsens sammanträden.

Föreningens firma i post och bank har tecknats av Fredrik Nordlund och Robert Bergman, två i förening. Årsavgiften har varit 100 kr för medlem och 1000 kr för ständig medlem. Föreningens ekonomi framgår av det bifogade bokslutet. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny budget.Under perioden har styrelsen haft 13 protokollförda möten och ett arbetsmöte. Styrelsen har bevakat frågor som rör släktens historia. Under mandatperioden har styrelsen skapat två olika register för två olika funktioner: Släktföreningens register, släktregistret, har förts i ett släktforskningsprogram; Holger. Ett adressregister för utskick till föreningens fränder har förts i en egen databas, där postadresser och e-postadresser har samlats. Under perioden har styrelsen i sina ansträngningar att hålla släktregistret aktuellt utsett s k grenrepresentanter, vilkas uppgift ska vara att inventera respektive gren och rapportera till styrelsen/registrator. Släktföreningens hemsida, www.bergmanolson.se har aktivt använts för att informera om föreningen och om de aktiviteter som släktens fränder inbjudits till. På hemsidan finns bl a en funktion för att registrera sin e-postadress. Styrelsen har huvudsakligen sänt information via de insamlade e-postadresserna.

Styrelsen har för att förbättra föreningens ekonomiska förvaltning, placerat 200.000 kr i långsiktig placering, där själva insättningsbeloppet är återbetalningsgaranterat. Hälften är placerat i en aktiefond, svenska företag och hälften är placerat i en räntefond. Placeringstiden är sex år.

Styrelsen har strävat efter att utveckla släktens aktiviteter och träffpunkter. Sammanlagt har styrelsen inbjudit till sex frändeträffar under mandatperioden. En picknick ute på Waldemarsudde nedanför kvarnen, har blivit ett återkommande och uppskattat inslag. Tre sådana picknick/frändeträffar: 2009, 2010 och 2011 arrangerades i månadsskiftet maj/juni. Till picknickträffarna har infunnit sig ett 25-30tal fränder varje gång.

Styrelsen har arrangerat tre frändeträffar för samtal om nya stadgar för föreningen. Den 21 november 2009 samlades 17 fränder på Fredrikshofsgatan i Stockholm för ett seminarium kring §§ 1-3 i föreningens stadgar. Året därpå, i 27/11 2010 samlades ett 30- tal fränder i Finska kyrkan i Stockholm för fortsatta samtal. Frändeträffen i oktober 2011 fick dessvärre ställas in pga för få anmälda. Styrelsen har utifrån de förda samtalen och andra kontakter med fränder, arbetat fram ett förslag till nya stadgar för släktföreningen.

Styrelsen har fört samtal med Stockholms stadsarkiv rörande arkivfrågan för föreningen. I samband med att arkivmaterial deponerades vid stadsarkivet, infördes en begränsning i tillträdet till arkivet. Samtidigt behöver arkivförteckning uppdateras. Både från fränder och Stockholms stadsarkiv finns en uttalad önskan att ändra på detta förhållande. Stadsarkivet har lämnat förslag till lösning och styrelsen hoppas att en överenskommelse kan komma till stånd under våren 2012.

Stockholm den 21 mars 2012.

Fredrik Nordlund (Ordf)
Robert Bergman
Hans Frykman
Anna Lindström
Hedvig Nordlund
Erik Taube
Erik Herslow Bergman

Publicerat i Om föreningen, Styrelsemöten | Etiketter , | Lämna en kommentar